Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
    Arxius:   volums    autors
  Darrer volum publicat: 61 (2021)
         
Studia Lulliana (des de 1991) és la continuació d'Estudios Lulianos (1957-1990). Anuari d'estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme

Consell editor
Anthony Bonner (director)
Maria Isabel Ripoll (secretària)
Lola Badia
Jordi Gayà
Pere Rosselló
Josep-Enric Rubio
Albert Soler


Consell Assessor
Fernando Domínguez Reboiras (Raimundus-Lullus-Institut, Emeritus)
Kurt Flasch (Ruhr-Universität Bochum, Emeritus)
Harvey Hames (Ben Gurion University of the Negev)
Ruedi Imbach (Université Paris Sorbonne - Paris IV)
Michela Pereira (Università degli Studi di Siena, Emerita)
Rafel Ramis (Universitat de les Illes Balears)
Josep M. Ruiz Simón (Universitat de Girona)

Redacció i gestió
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)
http://msl.cat
scholalullistica@gmail.com

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Granvia 585
08007 - Barcelona (Espanya)
http://centrellull.ub.edu
centrellull@ub.edu

Amb els suports de
Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://biblioteca.uib.cat

Càtedra Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
https://catedraramonllull.uib.cat

© Studia Lulliana
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)

ISSN 1132 - 130X
ISSN digital 2340 - 4752
DL: PM-268-1961

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png

This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  International License.

 


 

ARTICLES

L. STACCIOLI, La Lògica del Gatzell dalle fonti alle rime: spunti per una nuova ipotesi sul processo compositivo (5-23)

esaresuacsggg

G. POMARO, Radiografia di V (BAV Ott. Lat. 845) (25-64)

sderesuacsggg

S. SARI, Les llengües per lloar Déu: cap a una edició crítica dels Cent noms de Déu de Ramon Llull  (65-110)

frdresmadsfff

G. SEGUÍ I TROBAT, La Litúrgia de les Hores i els Cent Noms de Déu de Ramon Llull (111-125)

                          resmadsfff

A. ROSSELL, «Qui est xant vol sovin xantar, amar hi pot moltiplicar en conèixer Déu e onrar»: cantar els Noms de Déu segons Llull (127-142)

                          resmadsfff

A. BONNER, Dos textos d'ajuda pedagògica lul·liana de tradició textual complexa: l'Introductorium magnae Artis generalis i la Lectura super artificium Artis generalis (143-190)

                          resmadsfff

Bibliografia lul·lística i ressenyes (191-248)

ghg

Crònica (249-257)

hgt

 

Procediments de publicació de Studia Lulliana        hgt

Procedures for the publication of Studia Lulliana    hgt

Publications ethics and malpractice statement         hgt

Llistat dels avaluadors anònims dels articles de Studia Lulliana 


Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau

Biblioteca Digital de les Illes Balears (portada, tots els volums)

Dialnet

RACO