Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica


Arxiu: índex dels volums
61 (2021)

Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau

Biblioteca Digital de les Illes Balears (portada, tots els volums)

L. StaccioliLa Lògica del Gatzell dalle fonti alle rime: spunti per una nuova ipotesi sul processo compositivo (5-23) (resum)

G. Pomaro, Radiografia di V (BAV Ott. Lat. 845) (25-64) (resum)

S. Sari, Les llengües per lloar Déu: cap a una edició crítica dels Cent noms de Déu de Ramon Llull  (65-110) (resum)

G. Seguí i Trobat, La Litúrgia de les Hores i els Cent Noms de Déu de Ramon Llull (111-125) (resum)

A. Rossell, «Qui est xant vol sovin xantar, amar hi pot moltiplicar en conèixer Déu e onrar»: cantar els Noms de Déu segons Llull (127-142) (resum)

A. Bonner, Dos textos d'ajuda pedagògica lul·liana de tradició textual complexa: l'Introductorium magnae Artis generalis i la Lectura super artificium Artis generalis (143-190) (resum)

Bibliografia lul·lística i ressenyes (191-248)

Crònica (249-257)

60 (2020)
S. Sari, Llulls's Hundred Names of God in its Christian and Islamic religious context (5-36)

A. Mayer, Ramon Llull and the virtus verborum: A theological exploration (37-56)

M. Pereira, Un manoscritto settecentesco e il lullismo di Salzinger (57-82)

P. J. Planas Mulet, Ramon Llull y la geometría: de la cuadratura del círculo a la Figura medii trianguli pasando por la Figura plena (83-133)

Bibliografia lul·lística i ressenyes (135-209)

Crònica (211-225)

Índex d'obres lul·lianes citades (226-228)
 

59 (2019)

A. Bonner, Els Introductoria Artis demonstrativae: una obra autèntica? (5-22)

G. Pomaro, A proposito della Petitio Raimundi tra Celestino V e Bonifaci VIII (23-34)

C. Coralba, Alcuni esempi di prosopopea lulliana: tra allegoria e coscienza narrativa (35-52)

L. de Castellet, Paisatge sonor i primers esments d'instruments musicals en llengua catalana en l'obra de Llull (55-87)

L. Cabré, Apunts sobre Ramon Llull i J. V. Foix (1933-1936) (89-98)

Bibliografia lul·lística i Resenyes (99-213)

Crònica (215-223)

Índex d'obres lul·lianes citades (224-227)

58 (2018)

S. Sari, I generi letterari citati da Llull: concrezioni trovadoriche (5-41)

M. Saiz, La natura, l'home i el llenguatge d'amor en l'univers significatiu del Llibre d'amic e amat (43-66)

J. Santanach i Suñol, Qüestions de noms: de la Vita coetanea a la Vita magistri Raymundi (67-76)

N. Vela, Els goigs de Ramon Llull (79-152)

Bibliografia lul·lística i ressenyes (153-261)

Crònica (263-276)

Índex d'obres lul·lianes citades (277-279)

57 (2017)

R. D. Hughes, Oratio, Verbum, Sermo and "Les paraules de sa pensa": Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications (3-61)

E. Pistolesi, Dalla sensibilità all'intelletto: osservazioni sull'allegoria nel Llibre de contemplació  (63-96)

J. Torró Torrent,  El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l'Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs (97-116)

Bibliografia lul·lística i ressenyes (117-258)

Crònica (259-269)

Índex d'obres lul·lianes citades (271-274)

56 (2016)

X. Bonillo Hoyos, Reinterpretacions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull (3-33).

J. Nadal Cañellas, Los jesuitas y el lulismo (35-51).

F.-P. Goy, Pierre Baudouin de Montarcis, un lulliste français du Grand Siècle (53-154).

Bibliografia lul·lística (155-174)

Ressenyes (175-251)

Bibliografia i ressenyes - consulta millorada

Crònica (252-270)

55 (2015)

A. Bonner i A. Soler, Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic (3-30)

V. Tenge-Wolf, Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014) (31-53)

C. Plaza, Jacques de Molay i Ramon Llull. Política, ordes militars i projectes de croada (55-81)

S. Campanini, Una fonte trascurata sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di Yehudah Ibn Malka (83-127)

Bibliografia lul·lística (129-142)

Ressenyes (143-208)

Crònica (209-217)

Índex d'obres lul·lianes citades (219-222)

54 (2014)

R. Szpiech, La disputa de Barcelona como punto de inflexión (3-32)

P. Beattie, Crusading and the Penitential Life: James of Vitry's Crusade Sermon Models and Llull's De fine (33-66)

R. Planas, La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí (67-86)

A. Bonner, Qui té por de Ramon Llull? (87-99)

Bibliografia lul·lística (101-116)

Ressenyes (117-178)

Crònica (179-191)


Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau

Biblioteca Digital de les Illes Balears (portada, tots els volums)

Dialnet

RACO